Tyto fotografie je možné použít pouze k osobnímu nekomerčnímu použití (použití, kde není placeno za vaše služby, a kde není peněžní přínos pro kteroukoli stranu v důsledku použití fotografie).
Ořezávání, odstraňování autorského podpisu nebo jakákoli manipulace (kromě zmenšení fotografie) je zakázáno.

Pokud chcete koupit nějaké fotografie, napište mi e-mail.

You have the right to use these photos for personal non-comercial use only (use where you are not paid for your services, and where there is no monetary benefit to any party as a  result of using the photo).
Cropping, removing copyright signature or any manipulation (except during shrinking) is prohibited.

If you want to buy some photos in original size e-mail me.